TOP GIRLS - Czeski Film (Official Video 2016) NOWOŚĆ!!!

Teledyski
Disco Polo

TOP GIRLS - Czeski Film (Official Video 2016) NOWOŚĆ!!!Odsłon: 2108255 | Ocena: 8637 | Czas: 3m 51s |


Szukaj
Dyskusja:


TOP GIRLS - Czeski Film (Official Video 2016) NOWOŚĆ!!! Hrjdjdhrhhdjdjdjfjhghfjjejjrjfjrjjrj3k3jrjhrhffjjgjfjk2kerhhtjtjk3k3ktho2jrhhgjigjthrjjrbvmAnncnbcAAAAAAÃJHDHDVGCGDHJCJDGFJJGBGBFBFNBEBRHTHGHGBJHCHHCJCHCBCBCBCBFDNRJEJGRHDBCVVRHRCEVDBJEHEGHDBDJRHEHBXNFJDHHHFHFHBDHNŃMNDNCNDNNާJDHHDHDHDJXJCJCNNCBCCNJGKGJGKGJJFHHCHFHFJHFJFHGHGGGJJDKEIOEOEOEOOIEEGGDFHZBCBJFFJFGRGJRJRJDJJFFJJFJHHH&HFJFJFJTJJRHRHFHGHFHGJGJJGJGJGJJFgwlwlwiuwieueyeyerygegrhehrhry4ii4u4u4urutuutyryruieuyyeyyryy3y3y3yy3y3yryyryruruyy3u4iiri4uy4utitiruutuururoirhrhuritirrutuututuu5hthytuututiiiur12krhhhhfkejkruueirigrhthhtjgrhrjhrgrhrhv tbtbtntbnrjrjrjrjthththtjthhtgrjhrhrkrjrhjrhfgrmrfrhhrkjrrjjrjrjtjtjtjtjrj2kri38i4jhhdh483gjrjr8jjjdjjjjkrdjjdjjfjjfjdjbfbggghrjiruryytuhththhthththhhthththyuyhtgthththtjhthththyjhjtjhyjothththgrhjhthtjtjjtjtjtjjtjjjttutjjtjtjtjhhgghjuujtthrhrjhdgdhdjdjdjfjtjutgthtirjrjjtjthrghtjtjththjtjhtgtuthrjfjjjfjfhgjfhfhhghggehjdjdjdjhddhdhfhhfhhgrgrgrejjdhdgdjjdhdhjdjhrhrjufjrjhtthhthtjhthhtigrhtjhujthjrjhrhrjhrhrhhhthjjjjjjjjhhjjrjrurjtjjtjtjjjjjjjjjrjjrhhrhrhhhhhhjjrjrjjrjjjjjjjjjjjejjehejjjejjejjjjjjjjjjjjjjejejfjdjjdjrjrjrjthhtjrjrhrhithrjjrjjjrjrjrjjjirhrhjtjjththhthuhhfhfjrjjrjjhfjhthfghururhhrgggththrggrhrjrgrhtjhrhgjhfudududhhfh
fhfjjfhfhhdjfjjrhtjtjtjhrjruthhfhthjtjrjjfjfjrjhthrgrghrh4u3yy4uy4u4ty2iyeyy53ř22111qwè5yyyyyhyyyrhthhrhejrnfmdmxnfjdhdhdhdgdbhdhrhjfhfhfjjdjfjfjifufufjfjjfjfhhhhhhfhtjjhhhjjjjjhhhjbhhhdhrhhrhdhrbbdhghhhhjhuyyyu4u5yy5ututhhrhrurheyryyrhthhthfhfhfhtbtnjjtjtjtjtjtjyjhgjgjgjgigitjjgjyjyjyjtjtjjyghghruutycyhy5uuututuuguj4u5iuyuuririuytuyy4uhhyhrygruytyuryrugrhyrruuryry5hgdgy4jhdhgyydydtgegfghgttgfhthhhytyytururuirufuf7t76r7ryryyf7f6f6f66f6f66gfy6f6r6t6t67t774irurudyyduduhdu474yud7dyydydyyryryrurururutuutuuututuuugudyydyfyyudidudhududyyxyyxgdiriydyduidhgdyucuuyyfyufyriryduuduitufydydudyydudytyuufuyrhruryyruuryrryyrtyryrryryyeyuueyuueuuiriiiruuruyytyryyruytytyyruuirirtuuruyfyruyrytyryeyhryuururyudiuyfuuiu
pani w niebieskim fajna
swietne
Love love sie w tej muzie
2:55 Genialny, nieprzesadzony makijaż :)
super lubię to
Fajny teledysk
Czemu mnie nie było na przystanku 😢
Nie mam nic przeciwko disco polo uwielbiam czasami posłuchać. Ale nienawidzę kiedy ktoś inny pisze teksty a ktoś inny spiewa
O jej pieknosci pozdrawiam goraco z Irlandi
mi się podoba ta pani w niebieskim te dwie panie też są ekstra ale najbardziej ta w niebieskim
odpowiedcie mi
która z tych jest najstarsza
VI LO xD
Super #top girls ło
Pani w niebieskim jaki głos a o urodzie to już nie wspomnę
Podoba mi sie
Super
♥♥♥♡♡♡
Justyna i andzelika i pałla wymiatacie